ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
2 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
3 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
4 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
5 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 1 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
6 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
7 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
8 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
9 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
11 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
12 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
13 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
14 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
16 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ PE 1 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
17 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์ PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
18 B6118365 นางสาวณัฎฐนิชา มาตะลาน PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
19 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
20 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 1 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
21 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว Environmental Engineering 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
22 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต PE 1 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
23 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
24 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
25 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
26 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
27 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
28 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
29 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
30 B6105181 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
31 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
32 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
33 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
34 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
35 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
36 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
37 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
38 B6115005 นายวิษณุ สมาน PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
39 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
40 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
41 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 2 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
42 B6132996 นายวิธวินท์ เดชบำรุง PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
43 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
44 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน PE 2 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY