ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5907205 นางสาวธมนต์กาญจน์ สุวรรณโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B5919932 นายรณกร คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B5920297 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B5921416 นางสาวฌัชหพร ปุสธรรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B5922161 นายไตรเทพ ศรีใหม่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B5922314 นายชัยภัทร ศุภรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B5923038 นางสาวเนตรลัดดา หิรัญเนตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B5924202 นายพิชัยยุทธ ดอนผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B5925599 นายอนุพงศ์ แสงทน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B5925827 นายนิรุทธ์ พรหมกระจ่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B5904365 นายอนันดา ปามึก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B5906772 นางสาววรรณชนก จันทร์โต AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B5907083 นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B5908202 นายโสฬส พิรักษา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B5908295 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ธงกิจสิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B5908318 นายศศิษฏ์ เพียซ้าย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B5908721 นายพันธกานต์ ปันแปง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B5910502 นายสุเมธ ขุนนุช AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B5910700 นางสาวณัชพัณณ์ วัชราธรกุลพันธ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B5910809 นายชัยวัฒน์ กะหมายสม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B5910878 นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B5911653 นางสาวเดือนนภา ภูเข้าเม้า AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B5912193 นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B5914586 นางสาวพิมพ์กนก ชัยสิทธิ์สงวน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B5915262 นางสาวขนิษฐา ทองสว่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B5915828 นางสาววรรณกร พูลเขตร์กรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B5915859 นายอนุวัฒน์ เป้าทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B5916054 นายทิวากร ถาวรผล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B5917662 นายสิทธิโชค สิมผิว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B5920310 นายภาสวิชญ์ มงคลสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B5920327 นายชาคริต จันทนประยูร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
67 B5921546 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
68 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
69 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
70 B5921829 นายปัทมากรณ์ กุ้ยโกก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
71 B5922031 นายจักรพันธ์ คำอ้วน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
72 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
73 B5922918 นายดนัย เบอร์เดน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
74 B5923014 นายทศพร เหล่าคนค้า AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
75 B5923021 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
76 B5923212 นางสาววราพร สุยะทา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
77 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
78 B5923311 นางสาวนัฐมนต์ หม่วยนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
79 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
80 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
81 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
82 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
83 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
84 B5925261 นายกฤษฎีกา สุริโย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
85 B5925643 นางสาวเบญญาภา ขึ้นเอื้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
86 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
87 B5926053 นายณัฐภาส ฐิตะภาส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
88 B5926350 นายอำนาจ ศรีวิชัยนวล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537342 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I