ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6130787 นายศักราช อุดมสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6220112 นายลิฮัว สุก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร Automotive Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
88 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
89 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
90 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
91 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
92 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
93 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
94 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
95 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
96 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
97 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 4 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
98 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
99 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
100 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
101 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
102 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
103 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
104 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ Automotive Engineering 4 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
105 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
106 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร Automotive Engineering 4 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
107 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา Automotive Engineering 4 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
108 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 4 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS