ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
2 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
3 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์ Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
4 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
5 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
6 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
7 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
8 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
9 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
11 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
12 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์ Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
13 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
14 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
15 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
16 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
17 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์ Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
18 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
19 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
20 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
21 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
22 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
23 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์ Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
24 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
25 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
26 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
27 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
28 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
29 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา Geological Engineering 2 40 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
30 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
31 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน Geological Engineering 2 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
32 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
33 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
34 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
35 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง Geological Engineering 2 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
36 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ Geological Engineering 2 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
37 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
38 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
39 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
40 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
41 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
42 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
43 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
44 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
45 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
46 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
47 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์ Geological Engineering 2 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
48 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
49 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
50 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
51 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
52 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
53 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
54 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร Geological Engineering 2 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ