ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
2 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
3 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
4 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 1 40 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
5 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
6 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
7 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
8 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
9 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
11 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
12 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
13 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
14 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
15 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
16 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
17 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
18 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
19 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
20 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
21 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
22 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
23 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
24 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
25 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
26 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
27 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
28 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
29 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
30 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
31 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
32 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
33 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
34 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
35 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
36 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
37 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
38 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
39 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
40 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
41 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
42 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
43 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
44 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
45 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
46 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
47 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
48 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
49 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
50 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
51 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
52 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
53 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
54 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
55 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
56 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
57 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
58 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
59 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
60 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
61 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
62 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
63 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
64 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
65 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
66 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
67 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
68 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 3 40 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
69 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
70 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
71 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
72 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 3 40 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
73 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
74 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
75 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
76 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
77 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
78 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
79 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
80 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
81 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
82 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
83 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
84 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
85 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
86 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
87 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
88 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
89 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
90 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
91 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
92 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
93 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
94 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
95 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 3 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
96 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
97 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
98 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
99 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
100 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
101 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
102 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
103 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
104 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
105 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
106 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
107 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
108 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
109 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
110 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
111 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
112 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
113 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
114 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
115 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
116 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
117 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
118 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
119 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
120 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
121 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
122 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
123 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
124 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
125 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
126 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
127 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
128 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
129 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
130 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 4 W 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
131 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
132 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ