ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน EE 1 40 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
2 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ