ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
2 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
3 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
4 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
5 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
6 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
7 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
8 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
9 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
10 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
11 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
12 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
13 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
14 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
15 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
16 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
17 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
18 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
19 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
20 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
21 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
22 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
23 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 1 10 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
24 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
25 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
26 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
27 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
28 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 1 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
29 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
30 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
31 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
32 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
33 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 2 40 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
34 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์ EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
35 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
36 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
37 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 2 10 3 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
38 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
39 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 2 10 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
40 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 2 10 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
41 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
42 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
43 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 2 10 3 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
44 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
45 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
46 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
47 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
48 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
49 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
50 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
51 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
52 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
53 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
54 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
55 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
56 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
57 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
58 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
59 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 2 40 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
60 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 2 10 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
61 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 2 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
62 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ EE 2 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
63 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 3 10 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
64 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
65 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
66 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
67 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
68 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
69 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
70 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ EE 3 40 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
71 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
72 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
73 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
74 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
75 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
76 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
77 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
78 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
79 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข EE 3 10 3 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
80 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
81 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
82 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
83 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
84 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
85 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์ EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
86 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
87 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
88 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 3 10 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
89 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
90 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
91 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 3 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
92 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 3 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
93 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 4 40 3 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
94 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
95 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
96 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
97 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
98 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
99 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
100 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
101 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
102 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี EE 4 40 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
103 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
104 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
105 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
106 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล EE 4 40 3 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
107 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
108 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
109 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
110 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 4 10 1 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
111 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
112 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
113 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
114 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
115 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
116 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
117 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
118 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
119 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
120 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
121 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
122 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
123 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 4 10 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
124 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ EE 4 40 0 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ