ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5652228 นางสาวเพ็ญวิภา รวิศิโรรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B5752478 นางสาวฌัชชา แปกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B5851782 นางสาวธิดาพร พรมวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B5852079 นางสาวเบญจวรรณ มูกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B5852192 นางสาวประณัฐดา พริ้งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B5852659 นางสาวศศิวิมล ก่ำมะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B5852734 นางสาวอัญชิสา โมงขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B5950010 นายเอกพล อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B5950027 นางสาวสุภาภรณ์ สุวัฒนชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B5950065 นางสาวสุดารัตน์ ชาวขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B5950089 นางสาวเกวลิน คำชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B5950133 นางสาวอรัญญา สายบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B5950188 นางสาวนุชจรี สัตยาพิทักษ์กุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B5950201 นางสาวกัญญาพัชร เจนหนองแวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
27 B5950935 นายภาสุ เสมสวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B5950959 นางสาวมาริสา ศรีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
29 B5950966 นางสาวกมลชนก ตีรชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
30 B5950980 นางสาวปาริชาต พรหมหิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
31 B5950997 นางสาวภานุชนากร อะการะวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
32 B5951369 นางสาวธัญวรัตม์ สีแสด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
33 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
34 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
35 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
36 B5951734 นางสาวสริญญา พรมอุ่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
37 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
38 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
39 B5953387 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
40 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY