ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
2 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
3 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
4 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
5 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
6 B5951031 นายจักรกฤษณ์ จุรุทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
7 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
8 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
9 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
10 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
11 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
12 B5951932 นางสาวมาลินี ศรีสวัสดิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
13 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
14 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
15 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
16 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
17 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
18 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
19 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION