ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
2 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
3 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
4 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
5 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
6 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
7 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
8 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
9 B5951031 นายจักรกฤษณ์ จุรุฑา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
10 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
11 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
12 B5951086 นางสาวศิริพร ภู่ระหงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
13 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
14 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
15 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
16 B5951895 นางสาวศดานันท์ สีดำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
17 B5951925 นางสาวพรพิมล จรุงจิตอภินันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
18 B5951932 นางสาวมาลินี ศรีสวัสดิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
19 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
20 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
21 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
22 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
23 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
24 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
25 B5953226 นางสาวสมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY
26 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323432 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY LABORATORY