ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
2 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
3 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
4 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
5 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
6 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
7 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
8 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
9 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
10 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
11 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
12 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
13 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
14 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
15 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
16 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
17 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
18 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
19 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
20 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
21 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
22 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
23 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
24 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
25 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
26 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
27 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
28 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
29 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
30 B6052737 นางสาววรรณามาศ ปิตะแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
31 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
32 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
33 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
34 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
35 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
36 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
37 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
38 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
39 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
40 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
41 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
42 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
43 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
44 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
45 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT