ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
2 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
3 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
4 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
5 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
6 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
7 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
8 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
9 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
10 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
11 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
12 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
13 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
14 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
15 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
16 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
17 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
18 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
19 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
20 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
21 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
22 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
23 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
24 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
25 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
26 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
27 B6052737 นางสาววรรณามาศ ปิตะแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
28 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
29 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
30 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
31 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
32 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
33 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
34 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
35 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
36 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
37 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I