ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
2 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
3 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
4 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
5 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
6 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
7 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
8 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
9 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
10 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
11 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
12 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
13 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
14 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
15 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
16 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
17 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
18 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
19 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
20 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
21 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
22 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
23 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
24 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
25 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
26 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
27 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
28 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
29 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
30 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
31 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
32 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
33 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
34 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
35 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
36 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
37 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
38 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
39 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
40 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
41 B6051327 นางสาวเพ็ญพิชชา สุรเนตร FOOD TECHNOLOGY 2 1 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
42 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
43 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
44 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
45 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
46 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
47 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
48 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323314 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II