ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
2 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
3 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
4 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
5 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
6 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
7 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
8 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
9 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
10 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
11 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
12 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
13 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
14 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
15 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
16 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
17 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
18 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
19 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
20 B6052539 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ FOOD TECHNOLOGY 4 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
21 B5953325 นายอนันตชัย แสงศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
22 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
23 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
24 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
25 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
26 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
27 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
28 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
29 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
30 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
31 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
32 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
33 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
34 B5950041 นางสาวกนิษฐา ไชยบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
35 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
36 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
37 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
38 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
39 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
40 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
41 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
42 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
43 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
44 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
45 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
46 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
47 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
48 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
49 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
50 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
51 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
52 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
53 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
54 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
55 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
56 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ