ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย Agricultural and Food Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
2 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
3 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
4 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
5 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา CE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
6 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
7 B5903955 นายคณิต หัดกันยา EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
8 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ ME 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
9 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร CPE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
10 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
11 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
12 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
13 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
14 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
15 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
16 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
17 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
18 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
19 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
20 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
21 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
22 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
23 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
24 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี Mechatronics Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
25 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
26 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
27 B5953226 นางสาวสมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
28 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
29 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
30 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
31 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
32 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
33 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
34 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์ ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
35 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
36 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์ ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
37 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
38 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
39 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
40 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
41 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
42 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
43 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
44 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
45 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
46 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
47 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
48 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
49 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
50 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
51 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
52 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
53 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
54 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
55 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
56 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม Agricultural and Food Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
57 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
58 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
59 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
60 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
61 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
62 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
63 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
64 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
65 B6137915 นายปรเมศวร์ โระอีน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
66 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
67 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
68 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
69 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
70 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
71 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
72 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
73 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
74 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
75 B6200558 นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
76 B6200572 นางสาวณัฐธิดา ทองเลื่อม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
77 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
78 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
79 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
80 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
81 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
82 B6200664 นางสาวณัฐกานต์ ใจมั่น ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
83 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
84 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
85 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
86 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
87 B6200756 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
88 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
89 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
90 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
91 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
92 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
93 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
94 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
95 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
96 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
97 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
98 B6204143 นางสาวพิชชาอร สมบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
99 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
100 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
101 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
102 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
103 B6206536 นายพชร เชิดชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
104 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
105 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
106 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
107 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
108 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
109 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
110 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
111 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
112 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
113 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
114 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
115 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
116 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
117 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
118 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
119 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
120 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
121 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
122 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
123 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
124 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
125 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
126 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
127 B6206772 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
128 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
129 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
130 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
131 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
132 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
133 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
134 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
135 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
136 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
137 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
138 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
139 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
140 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
141 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
142 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
143 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
144 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
145 B6206956 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
146 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
147 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
148 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
149 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
150 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
151 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
152 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
153 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
154 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
155 B6207083 นางสาวอมลวรรณ เพ็งลองตอง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
156 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
157 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
158 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
159 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
160 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
161 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
162 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
163 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
164 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
165 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
166 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
167 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
168 B6207236 นางสาวธนพร ชาภิรมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
169 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
170 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
171 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
172 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
173 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
174 B6207311 นายเอื้ออังกูร สมหมาย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
175 B6207328 นางสาวรินนรี พิณขุนทด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
176 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
177 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
178 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
179 B6207984 นายปิยะ ลังกา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
180 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
181 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
182 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
183 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
184 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
185 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
186 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
187 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
188 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
189 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
190 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
191 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
192 B6208127 นางสาวนภัสสร คำหงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
193 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
194 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
195 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
196 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
197 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
198 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
199 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
200 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
201 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
202 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
203 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
204 B6208264 นางสาวฐิติพร ดีมาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
205 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
206 B6208288 นายกิตตินรินทร์ พูนกลางวิโรจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
207 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
208 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
209 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
210 B6208325 นางสาววรรณพร จันทหาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
211 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
212 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
213 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
214 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
215 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
216 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
217 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
218 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
219 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
220 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
221 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
222 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
223 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
224 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
225 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
226 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
227 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
228 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
229 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
230 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
231 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
232 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
233 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
234 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
235 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
236 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
237 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
238 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
239 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
240 B6210076 นายวรพล ด้วงช้าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
241 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
242 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
243 B6210106 นายวุฒิพงศ์ ซื่อสัตย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
244 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
245 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
246 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
247 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
248 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
249 B6210175 นางสาวอารียา ธรรมโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
250 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
251 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
252 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
253 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
254 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
255 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
256 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
257 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
258 B6227364 นางสาวชูติรัตน์ วงษ์นามน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
259 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
260 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
261 B6227418 นางสาวกมลชนก ชมพัฒน์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
262 B6227425 นางสาวเกวลิน พลเตชะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
263 B6227432 นางสาวหทัยภัทร เดชศร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
264 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
265 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
266 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
267 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
268 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
269 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
270 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
271 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
272 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
273 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
274 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
275 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
276 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
277 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
278 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
279 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
280 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
281 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
282 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
283 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
284 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
285 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
286 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
287 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
288 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
289 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
290 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
291 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
292 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
293 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
294 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
295 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
296 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
297 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
298 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
299 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
300 B6231002 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
301 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
302 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
303 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
304 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
305 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
306 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
307 B6231101 นายธีระติกาญจน์ สารธรรมาธิคุณ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
308 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
309 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
310 B6231132 นายนพปกรณ์ พุทธา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
311 B6231149 นายกัณฐกะ สลิดชัย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
312 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
313 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
314 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
315 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
316 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
317 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
318 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
319 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
320 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
321 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
322 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
323 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
324 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
325 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
326 B6232412 นางสาวปาลิตา แสนหล้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
327 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
328 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
329 B6232443 นางสาวพัชรี สิมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
330 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
331 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
332 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
333 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
334 B6232498 นางสาววริศรา เสี่ยงสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
335 B6232504 นางสาวนงลักษณ์ บรรดาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
336 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
337 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
338 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
339 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
340 B6232559 นายภูริทัศน์ ทินนะทาน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
341 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
342 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
343 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
344 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
345 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
346 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
347 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
348 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
349 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
350 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
351 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
352 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
353 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
354 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
355 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
356 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
357 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
358 B6232757 นางสาวกนกกาญจน์ นาแซง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
359 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
360 B6232771 นายปริญญา ทานวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
361 B6232788 นางสาวณัฐนันท์ เพ็งที OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
362 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
363 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
364 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
365 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
366 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
367 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
368 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
369 B6232863 นางสาวกัญธิมา ยศพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
370 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
371 B6234232 นายไชยภพ บางสอน PRECISION ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
372 B6234676 นายมิตรชัย ประจันพล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
373 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
374 B6234690 นางสาวสุวิมล คนตะคุ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
375 B6234706 นางสาวอรุณรัตน์ ปราบทุกข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
376 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
377 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
378 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
379 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย PRECISION ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
380 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
381 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
382 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
383 B6236663 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
384 B6236700 นายโสภณ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
385 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
386 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
387 B6236748 นางสาวสุกัญญา พันชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
388 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
389 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
390 B6236786 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
391 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
392 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
393 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
394 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ Agricultural and Food Engineering 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
395 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
396 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา PRECISION ENGINEERING 1 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
397 B6200909 นายนัฐพล คงรอด Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
398 B6209872 นางสาวปิยะรัตน์ บุตรบ้านเขวา Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
399 B6230067 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
400 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
401 B6234317 นายยศกร ปั่นกลาง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
402 B6234591 Mr.VIRAKBOTH PRUM Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
403 B6234607 Ms.Chhun Lina Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
404 B6234614 Ms.MAO CHEN Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
405 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
406 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
407 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS