ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6200800 นายตระกูลกานต์ ชัยไธสง MANAGEMENT 1 0 205503 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
2 M6200817 นางสาวพร้อมภรณ์ บุญเทียม MANAGEMENT 1 0 205503 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
3 M6200824 นางสาวรุจิรา ศุภรัตนพงศ์ MANAGEMENT 1 0 205503 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
4 M6200831 นางสาวภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล MANAGEMENT 1 0 205503 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES