ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6200411 นางสาวขวัญจิรา จุลมาษา APPLIED PHYSICS 1 0 205501 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
2 M6200435 นายภาสกร ภุมรา APPLIED PHYSICS 1 0 205501 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
3 M6200800 นายตระกูลกานต์ ชัยไธสง MANAGEMENT 1 0 205501 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
4 M6200817 นางสาวพร้อมภรณ์ บุญเทียม MANAGEMENT 1 0 205501 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
5 M6200824 นางสาวรุจิรา ศุภรัตนพงศ์ MANAGEMENT 1 0 205501 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
6 M6200831 นางสาวภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล MANAGEMENT 1 0 205501 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION