ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6203177 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575671 SELECTED TOPIC IN TELECOMMUNICATIONS I
2 M6203184 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575671 SELECTED TOPIC IN TELECOMMUNICATIONS I
3 M6203191 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575671 SELECTED TOPIC IN TELECOMMUNICATIONS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ