ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6110550 นายศิริเกียรติ ผันกลาง DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 1 575610 ELECTROMAGNETIC THEORY