ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300982 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 576671 ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING
2 M6301002 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 576671 ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING
3 M6301019 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 576671 ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING
4 M6302498 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 576671 ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING
5 M6302504 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 576671 ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ