ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
2 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
3 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก IE 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
4 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์ Mechatronics Engineering 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
5 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
6 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
7 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
8 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
9 B6080204 นางสาวนฎา สมสวัสดิ์ MATHEMATICS 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
10 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
11 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
12 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
13 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
14 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
15 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
16 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
17 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
18 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
19 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
20 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
21 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
22 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
23 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
24 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
25 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
26 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
27 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
28 B6134389 นางสาวพิมพ์ชนก บาดกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
29 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
30 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
31 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
32 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
33 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
34 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
35 B6137304 นางสาวอรยา วันดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
36 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT