ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235342 DIRECT MARKETING
2 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235342 DIRECT MARKETING
3 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
4 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
5 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
6 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235342 DIRECT MARKETING
7 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
8 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
9 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
10 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
11 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
12 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
13 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
14 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
15 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
16 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
17 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
18 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
19 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
20 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
21 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
22 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235342 DIRECT MARKETING
23 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
24 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
25 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
26 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
27 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235342 DIRECT MARKETING
28 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235342 DIRECT MARKETING
29 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235342 DIRECT MARKETING