ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์ ChemE 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
2 B5872008 นางสาวพรพิมล เสนานอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
3 B5872046 นางสาวรัตนากรณ์ บุญทา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
4 B5872701 นางสาวนภิสรา พิษสุวรรณ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
5 B5872855 นางสาวสุพรรษา วงษา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
6 B5872954 นางสาวทิพวรรณ จิตรคง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
7 B5873180 นางสาวณัฐกุล บำรุงศิลป์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
8 B5873265 นางสาวอัญญกร โสภณพลารมณ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
9 B5874224 นางสาวนราวดี บัวใจบุญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
10 B5874514 นายต้นน้ำ ดาบชัย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
11 B5874613 นางสาวบุญญรักษ์ พยุหไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
12 B5971060 นางสาวกัญญารัตน์ จันทรจร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
13 B5971077 นางสาววลัยพร โยโพธิ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
14 B5971084 นายชูรัตน์ เสรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
15 B5971091 นางสาววาสนา หุตะเสวี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
16 B5971107 นางสาวณรินรดา บุญเปลื้อง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
17 B5971114 นางสาวสุพรรณนิกา มีสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
18 B5971121 นางสาวสุนิสา เทดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
19 B5971138 นายศุภชัย ไกรกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
20 B5971169 นางสาวรัชวิภา ดอนชมภู MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
21 B5971176 นางสาววรัญญา ชัยศิริอุดมโชค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
22 B5971190 นางสาวเสาวลักษณ์ นินพุดซา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
23 B5971206 นายทรงวุฒิ เมืองแสน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
24 B5971213 นางสาวสุจิตตา สุตตะมะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
25 B5971220 นางสาวชัชฎาภา ชุนรัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
26 B5971237 นางสาวรุจิฬาภรณ์ พิเศษสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
27 B5971251 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
28 B5971299 นางสาวกนิษฐา พุทธขิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
29 B5971312 นางสาวชิดชนก วรรณารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
30 B5971343 นางสาวรัชชา สนเจริญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
31 B5971350 นางสาวอรวรรณ ไวมาตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
32 B5971367 นางสาววิชุดา นาสินเพิ่ม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
33 B5971374 นางสาวสกลรัตน์ ทองพูล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
34 B5971404 นางสาววรารัตน์ หอมจันทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
35 B5971411 นางสาวปริฉัตร ชาวยศ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
36 B5971428 นางสาวมยุรา ชุมพาลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
37 B5971435 นางสาวกัญทนา สังข์สุขศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
38 B5971442 นางสาวณัฐณิชา อินเป้ง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
39 B5971459 นางสาวชุติมา กุลประโคน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
40 B5971466 นางสาวเจนจิรา หารแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
41 B5971473 นางสาวสุทธิดา ม้วนทอง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
42 B5971497 นางสาวสุพัตรา ชาตรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
43 B5971503 นางสาวอรอุมา ตูมโคตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
44 B5971510 นางสาวสโรชา ดิษกิ่งสะแกราช MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
45 B5971527 นางสาวศุภรัตน์ เห็มเงิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
46 B5971534 นางสาวพรรณภา สุนา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
47 B5971558 นางสาวรันนฎา วรกิตติกวิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
48 B5971565 นางสาวรุ่งนภา สมบูรณ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
49 B5971572 นางสาวจิรดา จันทะเสน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
50 B5971589 นางสาวกาญจนา ราชชิต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
51 B5971602 นางสาวกิ่งทอง สงพระ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
52 B5971619 นายอรรถวิทย์ ศิริชัยคีรีโกศล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
53 B5971633 นางสาววรดา อุยะพิตัง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
54 B5971640 นางสาวกาญจนา ถินลา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
55 B5971657 นางสาวเรืองลัดดา วัดเฉย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
56 B5971664 นางสาวรัตนา รัตนโกสุมภ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
57 B5971671 นางสาวศุภัสรา ซั่วเซ่งอิ้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
58 B5971688 นางสาววทันยา แหนงใหม่ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
59 B5971695 นางสาวเจนจิรา แก้วดวงเล็ก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
60 B5971725 นางสาวญาณี นิลารัตน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
61 B5971732 นายชยางกูร กงแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
62 B5971763 นางสาวดุสิตา บุญยก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
63 B5971770 นางสาวจิณณพัต คอยดอน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
64 B5971800 นางสาวลลิตา มุขกระโทก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
65 B5971817 นางสาวแทนญ่า อัมรโสภณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
66 B5971824 นางสาวอมรรัตน์ สุเสนา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
67 B5971831 นางสาวศศิวิมล ช่องชัยชนะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
68 B5971848 นางสาวปิ่นมุข จิตรไพบูลย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
69 B5971855 นางสาวกมลชนก จอมกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
70 B5971862 นางสาวชนาภา เหลื่อมล้ำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
71 B5971879 นางสาวณัฐณาภรณ์ ทวีพุดซา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
72 B5971886 นางสาวบุษราคัม แหขุนทด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
73 B5971893 นางสาวจงกล ภู่ถนนนอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
74 B5971909 นางสาวสุภัสสรา เชียงนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
75 B5971916 นายรังสิมันต์ เกิดแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
76 B5971947 นางสาวสุวรี ขุนประจวบ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
77 B5971954 นายศุภวัฒน์ พรมศักดิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
78 B5972098 นายภูริวัฒน์ วรรณโท MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
79 B5972104 นางสาวมธุรส แซ่โค้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
80 B5972111 นางสาวสาธิตา ช่วยชู MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
81 B5972128 นางสาวปพัชญา บำรุงตา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
82 B5972173 นางสาวมิ่งขวัญ เรืองไพศาล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
83 B5972180 นายณัฐนันท์ พิเชียรวิไล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
84 B5972210 นางสาวศิรภัสสร ขนขจี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
85 B5972227 นางสาวอภิญญา ประสาทศิลป์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
86 B5972234 นายธนภัทร คำมาก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
87 B5972241 นางสาวจารุวรรณ ดอนกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
88 B5972258 นางสาวปวีณา คันธะนู MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
89 B5972265 นางสาวพรนิภา ทองสถิตย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
90 B5972272 นางสาวพัชรินทร์ เงี่ยงไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
91 B5972302 นางสาวบูชาชนก เกิดกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
92 B5972913 นางสาวอริสา ไพบูลย์ศรีนครา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
93 B5972944 นางสาวกรกนก สงวนสิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
94 B5972951 นางสาวนิธิมา เล็กฟู MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
95 B5972968 นางสาวเพลงพิณ เลิศจันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
96 B5972975 นายภัทร ทัศนะนาคะจิตต์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
97 B5972999 นางสาวสุปรียา บริบูรมังษา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
98 B5973019 นางสาวณิชารัตน์ วงศ์นาค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
99 B5973026 นายพัฒน์ธำรงค์ แซ่ลิ้ม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
100 B5973033 นายณัฐพงษ์ สิทธิโคตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
101 B5973040 นางสาวอารยา หมอไทย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
102 B5973057 นางสาววชิราภรณ์ เพชรวิเศษ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
103 B5973071 นางสาวศรัณยา แพปรุ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
104 B5973101 นางสาวชิโณรส ตุละพิภาค MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
105 B5973118 นางสาวกัญญารัตน์ ฉลองเดช MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
106 B5973125 นางสาวณิรัชชา ชื่นชม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
107 B5973132 นางสาวฐาปนีย์ สุวรรณรอด MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
108 B5973149 นางสาวพัณณพัช ศรีนาค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
109 B5973156 นางสาววิรงรอง พฤกษ์เกษม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
110 B5973163 นายอภิราม เถื่อนนาดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
111 B5973170 นางสาววรรณวรงค์พร นันทปรีชา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
112 B5973187 นางสาวธัญญาภรณ์ หมวดศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
113 B5973194 นางสาวสุณิสา ศรีผ่อง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
114 B5973200 นางสาวณัฐมน คำนุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
115 B5973217 นางสาวกนกวรรณ นวนศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
116 B5973224 นายพิสิษฐ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
117 B5973231 นางสาวเพ็ญประภา ทองสุข MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
118 B5973255 นายจุลดิส ใจทน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
119 B5973262 นางสาวจีดาภา สมจิต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
120 B5973279 นางสาวนวพร แววกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
121 B5973293 นางสาวณัฐชา รุจิพุฒิ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
122 B5973330 นางสาวสุนิตย์ตรา รอดตรง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
123 B5973347 นางสาวสุภาพร สุขคำปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
124 B5973675 นางสาวนูรีย๊ะ เจ๊ะสะอิ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY