ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์ FOOD TECHNOLOGY 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
2 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร FOOD TECHNOLOGY 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
3 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
4 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
5 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
6 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
7 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
8 B6200213 นายเจษฎา ชูมี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
9 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
10 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
11 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
12 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
13 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
14 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
15 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
16 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
17 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
18 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
19 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
20 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
21 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
22 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
23 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
24 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
25 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
26 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
27 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
28 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
29 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
30 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
31 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
32 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
33 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
34 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
35 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
36 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
37 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
38 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
39 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
40 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
41 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
42 B6205560 นางสาวคชากรณ์ เพียรธัญญกรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
43 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
44 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
45 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
46 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
47 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
48 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
49 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
50 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
51 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
52 B6205676 นางสาวณัฐธิดา สังข์พระเหวก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
53 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
54 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
55 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
56 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
57 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
58 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
59 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
60 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
61 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
62 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
63 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
64 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
65 B6205805 นางสาวธัญดี มีศิริ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
66 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
67 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
68 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
69 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
70 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
71 B6205867 นางสาวสาริศา จงท่วมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
72 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
73 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
74 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
75 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
76 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
77 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
78 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
79 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
80 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
81 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
82 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
83 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
84 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
85 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
86 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
87 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
88 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
89 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
90 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
91 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
92 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
93 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
94 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
95 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
96 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
97 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
98 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
99 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
100 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
101 B6210342 นายวรานันทน์ กุยแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
102 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
103 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
104 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
105 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
106 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
107 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
108 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
109 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
110 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
111 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
112 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
113 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
114 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
115 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
116 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
117 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
118 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
119 B6231491 นายสิทธิกร จูด้วง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
120 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
121 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
122 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
123 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
124 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
125 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
126 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
127 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
128 B6231583 นางสาววนิดา หล่อพิทักษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
129 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
130 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
131 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
132 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
133 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
134 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
135 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
136 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 0 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
137 B6238490 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม N/A 1 1 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT