ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
4 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
5 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
6 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
7 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ IE 1 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
8 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
9 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
11 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
12 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
13 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
14 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
15 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
16 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
17 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
18 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
19 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
20 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
21 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
22 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
23 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
24 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
25 B6015589 นายวรวิช ทองมูล IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
26 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
27 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
28 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
29 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
30 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
31 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
32 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
33 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
34 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
35 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
36 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
37 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
38 B6002732 นางสาวทักษิณา สิบรัมย์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
39 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
40 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
41 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
42 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
43 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
44 B6005412 นายปุริม พลมณี IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
45 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย IE 2 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
46 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
47 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
48 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
49 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
50 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
51 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
52 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
53 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
54 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
55 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
56 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
57 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
58 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
59 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
60 B6019334 นายปพน สุดใจ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
61 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
62 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
63 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
64 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
65 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
66 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
67 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
68 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
69 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
70 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
71 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
72 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
73 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
74 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
75 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส IE 3 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
76 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด IE 3 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
77 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
78 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
79 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์ IE 3 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
80 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
81 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม IE 3 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
82 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
83 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
84 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
85 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
86 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
87 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
88 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
89 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
90 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
91 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
92 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
93 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
94 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
95 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
96 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
97 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
98 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
99 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
100 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น IE 3 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
101 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
102 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว IE 3 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING