ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส IE 1 10 0 533451 ERGONOMICS
2 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ IE 1 10 0 533451 ERGONOMICS
3 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 1 10 0 533451 ERGONOMICS
4 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 1 10 1 533451 ERGONOMICS
5 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 1 10 0 533451 ERGONOMICS
6 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 1 10 0 533451 ERGONOMICS
7 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 1 10 1 533451 ERGONOMICS
8 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 1 10 0 533451 ERGONOMICS
9 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 1 10 0 533451 ERGONOMICS
10 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 2 10 3 533451 ERGONOMICS
11 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 2 10 3 533451 ERGONOMICS
12 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 2 10 3 533451 ERGONOMICS
13 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 2 10 3 533451 ERGONOMICS
14 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 2 10 0 533451 ERGONOMICS
15 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 2 10 3 533451 ERGONOMICS
16 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 2 10 3 533451 ERGONOMICS
17 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 2 10 3 533451 ERGONOMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ