ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
2 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
3 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
4 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
5 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
6 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
7 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง Electronic Engineering 1 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
8 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
9 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
10 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
11 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
12 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
13 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
14 B6009656 นายไชยา การสอน Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
15 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
16 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร Electronic Engineering 1 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
17 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก Electronic Engineering 1 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
18 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
19 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
20 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
21 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
22 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
23 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
24 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
25 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
26 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
27 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
28 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
29 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
30 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
31 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
32 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
33 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
34 B6005764 นางสาวอรวี คำภา Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
35 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
36 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
37 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
38 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
39 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
40 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
41 B6015473 นายธนาพล ทับสาร Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
42 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
43 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
44 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
45 B6025052 นายโสฬส พุแค Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
46 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
47 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
48 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
49 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 3 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
50 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
51 B5915743 นายจักรกริช มาตราช Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
52 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 3 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
53 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
54 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 3 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
55 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ Electronic Engineering 3 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
56 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 3 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
57 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 3 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
58 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
59 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
60 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
61 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด Electronic Engineering 3 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
62 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี Electronic Engineering 3 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
63 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
64 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
65 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
66 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
67 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
68 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ Electronic Engineering 3 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ