ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
2 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
3 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
4 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
5 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 1 10 1 539307 POWER ELECTRONICS
6 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
7 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
8 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 1 10 1 539307 POWER ELECTRONICS
9 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
10 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
11 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 1 539307 POWER ELECTRONICS
12 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 0 539307 POWER ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ