ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
2 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
3 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
4 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ