ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
2 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
3 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
4 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
5 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
6 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
7 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
8 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
9 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
10 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
11 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
12 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
13 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
14 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
15 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
16 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
17 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
18 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
19 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
20 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
21 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
22 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
23 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
24 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
25 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
26 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
27 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
28 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
29 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
30 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
31 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
32 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
33 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
34 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
35 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
36 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
37 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
38 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
39 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
40 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
41 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 1 1 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS