ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
2 B5712366 นางสาวณัฐณิชา ศรีวรสาร Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
3 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
4 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
5 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
6 B5718382 นางสาวฐานิดา ปัญญานิติกุล Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
7 B5722143 นายคุณาภัส พานิล Electronic Engineering 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
8 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
9 B5800513 นายกิตติ โตใย TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
10 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
11 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
12 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ Electronic Engineering 1 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
13 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์ TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
14 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
15 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
16 B5819836 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
17 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
18 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
19 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
20 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
21 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์ TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
22 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
23 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
24 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
25 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
26 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
27 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
28 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
29 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
30 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
31 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
32 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ TCE 1 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
33 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
34 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
35 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
36 B5905010 นายณภัฒร์ สุวรรณศร TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
37 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
38 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
39 B5905973 นายชานล สอนประสม TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
40 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
41 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
42 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
43 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
44 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
45 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
46 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
47 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
48 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ TCE 1 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
49 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
50 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
51 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
52 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
53 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
54 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
55 B5913343 นายกัณหา มากมูล TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
56 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
57 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
58 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
59 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
60 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
61 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
62 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
63 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
64 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
65 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
66 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
67 B5914722 นายเกียรติศักดิ์ หอมบุญ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
68 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
69 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
70 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
71 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
72 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
73 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ Electronic Engineering 1 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
74 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
75 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
76 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
77 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
78 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
79 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
80 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
81 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
82 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
83 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
84 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
85 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
86 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
87 B5918201 นายอดิศร ดาศรี TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
88 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
89 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
90 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
91 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
92 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
93 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
94 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
95 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
96 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
97 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
98 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
99 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
100 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
101 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
102 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
103 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
104 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
105 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
106 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
107 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
108 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
109 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา Electronic Engineering 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
110 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์ TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
111 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล TCE 1 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
112 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
113 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี TCE 1 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
114 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี ME 2 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
115 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ Electronic Engineering 2 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
116 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง Electronic Engineering 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
117 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
118 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
119 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
120 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
121 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
122 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์ TCE 2 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
123 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
124 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
125 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
126 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
127 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
128 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
129 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
130 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด Electronic Engineering 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
131 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
132 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
133 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
134 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
135 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
136 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
137 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
138 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
139 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
140 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
141 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
142 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
143 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
144 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
145 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
146 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
147 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
148 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
149 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
150 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
151 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
152 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
153 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
154 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน TCE 2 10 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
155 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
156 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
157 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
158 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
159 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
160 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
161 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
162 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
163 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
164 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
165 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์ TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
166 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
167 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
168 B5919444 นายวรินธร ชมแสง TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
169 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
170 B5919536 นางสาวณัฐมน เงินดี Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
171 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
172 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
173 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
174 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
175 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
176 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
177 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
178 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
179 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
180 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
181 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย TCE 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
182 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
183 B5922598 นายพงศ์ธนกฤต แสนใหม่ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
184 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
185 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
186 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
187 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 2 10 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
188 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
189 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา Electronic Engineering 2 10 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ