ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5605088 นายประดิพัทธิ์ พรประสิทธิ์ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
2 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง Electronic Engineering 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
3 B5620876 นายสันติภาพ เวียงนนท์ Electronic Engineering 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
4 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม Electronic Engineering 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
5 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์ Electronic Engineering 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
6 B5717064 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
7 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร Electronic Engineering 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
8 B5722143 นายคุณาภัส พานิล Electronic Engineering 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
9 B5800919 นางสาวจุฑามาศ วงค์ศรี TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
10 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
11 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
12 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร Electronic Engineering 1 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
13 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง Electronic Engineering 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
14 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์ TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
15 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
16 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
17 B5816453 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
18 B5816460 นายสันติภาพ เภสัชชะ TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
19 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
20 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
21 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
22 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์ TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
23 B5816569 นางสาวโสภา อรไทวรรณ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
24 B5816590 นางสาวสุธินี พฤทธิศาลิกร TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
25 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
26 B5816613 นางสาวอริสรา ยุบลพันธ์ TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
27 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล CME 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
28 B5816682 นางสาวจุฑามาศ อรไทวรรณ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
29 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
30 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
31 B5816798 นางสาววรดา มุงคุณ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
32 B5816897 นางสาววารุณี กุลวงศ์ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
33 B5817719 นายอนุชา ดาทอง TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
34 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
35 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง TCE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
36 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
37 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
38 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา CPE 1 0 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
39 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์ TCE 1 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
40 B5610549 นายธีรพงษ์ สีตุ้ยเลิง Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
41 B5700073 นายวีระพล เตชนัน Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
42 B5704170 นายกิตติพร เทพบรรหาร Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
43 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
44 B5718382 นางสาวฐานิดา ปัญญานิติกุล Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
45 B5800827 นางสาวยุวธิดา มูลธรรมมา Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
46 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
47 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
48 B5802593 นายต่วนฮัมดี นิบันดัร Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
49 B5802913 นายนำโชค หยุยจันทึก Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
50 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
51 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
52 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
53 B5805419 นายพัชร์ธวิทย์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
54 B5806553 นางสาวนัชชา คำพิจารณ์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
55 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
56 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
57 B5808717 นายพีรวัฒน์ มณีรัตน์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
58 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
59 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
60 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
61 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
62 B5811694 นายเมธาสิทธิ์ เที่ยงธรรม Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
63 B5812295 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
64 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
65 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
66 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
67 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
68 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
69 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
70 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
71 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
72 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
73 B5819720 นายเจริญ อุ่นเจริญ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
74 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
75 B5819751 นายทัศณรัฐ วิธานสรกิจ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
76 B5819782 นายณัฐนนท์ วานิชชัง Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
77 B5819836 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
78 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์ Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
79 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
80 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
81 B5824267 นายปรัชญพงศ์ สุภาวัฒนพันธ์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
82 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
83 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
84 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง Electronic Engineering 2 1 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
85 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ Electronic Engineering 2 3 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I