ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600656 นายอภิสิทธิ์ เทียนดำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540451 ADVANCED TOPICS IN PRODUCT DESIGN ENGINEERING II
2 B5601424 นางสาวอาริษสา วงศ์อินพ่อ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540451 ADVANCED TOPICS IN PRODUCT DESIGN ENGINEERING II