ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5940455 นายแฟน แวน แมน DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 521752 CURRENT ISSUES IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 M5940301 นายอรรคพล พงษ์พฤกษ์งาม MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 521752 CURRENT ISSUES IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ