ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5720040 นางสาวบุษกร คำโฮม DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT 1 0 225601 ACADEMIC READING AND WRITING FOR GRADUATE STUDENTS
2 D5720057 นาวาอากาศตรีเถกิงศักดิ์ ชัยชาญ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT 1 0 225601 ACADEMIC READING AND WRITING FOR GRADUATE STUDENTS
3 D5720156 นายวัลลพ ล้อมตะคุ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT 1 0 225601 ACADEMIC READING AND WRITING FOR GRADUATE STUDENTS
4 D5720262 นางสาวจิตตานันท์ ติกุล COOPERATIVE EDUCATION 1 1 225601 ACADEMIC READING AND WRITING FOR GRADUATE STUDENTS
5 D5830190 นางสาวมัทนี จันทรนิกร FOOD TECHNOLOGY 1 0 225601 ACADEMIC READING AND WRITING FOR GRADUATE STUDENTS
6 D5830220 นางสาวภิรมณ์ยา ชนะจน FOOD TECHNOLOGY 1 1 225601 ACADEMIC READING AND WRITING FOR GRADUATE STUDENTS