ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5840137 นายจรูญศักดิ์ สมพงศ์ AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING 1 10 1 521722 ADVANCED TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCT PACKAGING
2 D5840342 นางสาวจินตพร กลิ่นสุข AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING 1 10 1 521722 ADVANCED TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCT PACKAGING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ