ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
2 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
3 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
4 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
5 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
6 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
7 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
8 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
9 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
10 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
11 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
12 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
13 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
14 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
15 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
16 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
17 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
18 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
19 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
20 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
21 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
22 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
23 M6302238 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 2 10 1 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ