ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
2 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
3 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
4 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
5 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
6 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
7 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
8 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
9 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
10 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
11 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
12 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
13 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
14 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
15 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
16 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
17 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
18 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
19 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
20 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
21 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
22 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
23 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
24 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
25 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
26 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
27 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
28 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
29 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 1 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
30 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
31 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
32 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 1 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
33 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
34 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
35 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
36 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
37 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
38 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
39 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
40 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
41 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
42 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
43 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
44 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 1 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
45 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
46 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
47 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
48 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
49 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
50 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
51 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
52 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
53 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
54 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
55 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
56 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
57 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
58 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
59 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 1 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
60 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
61 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล TCE 1 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
62 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 1 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
63 B5714131 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
64 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
65 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
66 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
67 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
68 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
69 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
70 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
71 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
72 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 2 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
73 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
74 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
75 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
76 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
77 B6105136 นายปริญญา จาดโห้ CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
78 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
79 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
80 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
81 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
82 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
83 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 2 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
84 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
85 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
86 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 2 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
87 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
88 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
89 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
90 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
91 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
92 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
93 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
94 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
95 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 2 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
96 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
97 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
98 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
99 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
100 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 2 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
101 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
102 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
103 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 2 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
104 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 2 3 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
105 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
106 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
107 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
108 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 2 1 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
109 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
110 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 2 0 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS