ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5790470 นางสาวนิชานาถ กาบบัวศรี B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
2 B5790579 นางสาวภณิดา เครือสูงเนิน B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
3 B5790616 นางสาวศุภรัตน์ อ่อนทะ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
4 B5790678 นางสาวอาริยา แจ้งเขว้า B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
5 B5890019 นางสาวพรสินี โสพล B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
6 B5890033 นางสาวณัฏฐนิชา ญาติดอน B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
7 B5890040 นางสาวชณิชฐา ใกล้ด่านกลาง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
8 B5890057 นางสาวอรพิมพ์ น้ำนิล B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
9 B5890064 นางสาวสุลัคณา ดวงราษี B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
10 B5890071 นางสาวหนึ่งฤทัย ปรางประเสริฐ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
11 B5890088 นางสาวเจนจิรา จันทร์เจ้า B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
12 B5890095 นางสาวปริชญา นาราช B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
13 B5890101 นายสุวิจักขณ์ เจนปิยพงษ์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
14 B5890118 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ต่างกลาง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
15 B5890125 นางสาวชดาภา จรูญทองแถม B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
16 B5890132 นางสาวนิตยา มาชัยภูมิ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
17 B5890149 นางสาวพัชรินทร์ พรมแพน B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
18 B5890156 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรุสากล B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
19 B5890163 นางสาวอนุชตรา บุญมา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
20 B5890187 นางสาวอรอนงค์ โชคคุณ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
21 B5890194 นางสาววารุณี พรคนึง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
22 B5890200 นางสาวสิริวรรณ เดียขุนทด B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
23 B5890217 นางสาวพรรณิภา โนนสีราช B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
24 B5890224 นางสาวสุฑาสิณี สุทธสนธ์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
25 B5890231 นางสาวภิญญดา วัฒนสารสมบัติ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
26 B5890248 นางสาวอรยา บูรณะ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
27 B5890255 นางสาวทิพย์ติยา กล่ำกลาง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
28 B5890262 นางสาวกาญจนา ปานสิงห์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
29 B5890279 นางสาวมนัญญา จีบโพธิ์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
30 B5890286 นางสาวศิริประภา พลโลกา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
31 B5890293 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมรัตน์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
32 B5890309 นางสาวสุภัทรา เดสูงเนิน B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
33 B5890316 นางสาวสุธิดา สืบอนันต์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
34 B5890323 นางสาววิภาวรรณ บูรณาธนไชย B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
35 B5890330 นางสาวธนภรณ์ ท้วมเนตร B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
36 B5890347 นางสาวสุธินี ใจเสงี่ยม B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
37 B5890361 นางสาวพรรนิสา กรมรินทร์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
38 B5890378 นางสาวณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
39 B5890385 นางสาวสิราวดี คูณขุนทด B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
40 B5890392 นางสาวสวนันท์ วาจามั่น B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
41 B5890408 นางสาวณัฐวดี น้อยหลุบเลา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
42 B5890415 นางสาวชลธิชา ลีตานา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
43 B5890422 นายธีระศักดิ์ งามจำรัส B.N.S. 1 1 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
44 B5890439 นางสาวพัชรินทร์ ประกอบสุข B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
45 B5890446 นางสาวกัลยาณี เเขกวงษ์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
46 B5890453 นายมนัส ใจภักดี B.N.S. 1 1 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
47 B5890460 นางสาวรัติกาล เหง้าสา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
48 B5890477 นางสาวสุมาลี พันวาสนา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
49 B5890484 นางสาวสุนิดา แก้วแจ่มจันทร์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
50 B5890491 นางสาวพรนารายณ์ ทะคำ B.N.S. 1 1 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
51 B5890507 นางสาวผกามาศ บุณยานันต์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
52 B5890514 นางสาวปภัสกานต์ เขียวดี B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
53 B5890521 นางสาวอารียา เล็กสิงห์โต B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
54 B5890538 นางสาวอภิญญา สังเกตุ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
55 B5890545 นางสาวกรณิการ์ แสนลา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
56 B5890552 นางสาวปราชญาพัชร์ มนตรี B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
57 B5890569 นางสาวสิรินยา แก้วยศ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
58 B5890576 นางสาวอรวรรณ มณีวรรณ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
59 B5890583 นางสาวสุพัตรา บุดศรี B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
60 B5890590 นางสาวฐิตามร แวดไธสง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
61 B5890606 นางสาวอาทิตยา สิมมา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
62 B5890613 นางสาวณิชกานต์ ขันติวงศ์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
63 B5890620 นางสาวธัญญารัตน์ ชมชื่น B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
64 B5890637 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยะราช B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
65 B5890651 นายเอกบดินทร์ อินทร์ลา B.N.S. 1 1 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
66 B5890668 นางสาวพัชรพร จงผ่อนกลาง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
67 B5890675 นางสาวกิตติยา ศรีเจริญ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
68 B5890682 นางสาวกนกวรรณ เล้าพานิชวัฒนา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
69 B5890699 นางสาวกรรณิการ์ ทับทิมกลาง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
70 B5890705 นางสาวมานิตา สิงหบุตร B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
71 B5890712 นางสาวศุภาวรรณ ละเลิศ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
72 B5890736 นางสาวอุไรรัตน์ ลาดโยค B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
73 B5890743 นางสาวจุฑารัตน์ เพิงขุนทด B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
74 B5890767 นางสาวกัญญารัตน์ ไพรวิจารย์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
75 B5890774 นางสาวจุฑามาศ ถอนโพธิ์โคกสูง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
76 B5890781 นางสาวทศพร กิ่งกุ่มกลาง B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
77 B5890798 นางสาวเมธาวี โอวัฒนานวคุณ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
78 B5890804 นางสาวสุธิตา กำมา B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
79 B5890811 นางสาววัลย์ลดา สอนทวี B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
80 B5890828 นางสาวลักษณารีย์ พันธุ์รัมย์ B.N.S. 1 0 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT