ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ EE 1 0 203431 KOREAN 1
2 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ Geological Engineering 1 1 203431 KOREAN 1
3 B5701179 นายชาญภัค เกษจินดา EE 1 0 203431 KOREAN 1
4 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม Geological Engineering 1 0 203431 KOREAN 1
5 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
6 B5850709 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
7 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
8 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
9 B5850976 นางสาวปนัดดา ภู่นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
10 B5851249 นางสาวกฤติยา บุปผาจรัสพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
11 B5851515 นางสาวกนกวลัย ประโพศรี FOOD TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
12 B5851775 นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ INFORMATION SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
13 B5852307 นางสาวพิมผกา ดอกศรีจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
14 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
15 B5910779 นายคมชาญ คำไพ CPE 1 0 203431 KOREAN 1
16 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม CPE 1 0 203431 KOREAN 1
17 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน CPE 1 0 203431 KOREAN 1
18 B5970056 นางสาวเมธิณี ศรีเสริม INFORMATION SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
19 B5970100 นางสาววารี พลายงาม INFORMATION SCIENCE 1 3 203431 KOREAN 1
20 B5970544 นายอัศนันท์ อภิสิทธิ์วรโชติ INFORMATION SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
21 B5970735 นางสาวศุภาพิชญ์ บุนนาค INFORMATION SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
22 B5972678 นางสาวรังสิยา แก้วอาษา INFORMATION SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
23 B5980451 นางสาวศศิธร วรวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 1 203431 KOREAN 1
24 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ SPORTS SCIENCE 1 1 203431 KOREAN 1
25 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี SPORTS SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
26 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 203431 KOREAN 1
27 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 203431 KOREAN 1
28 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 203431 KOREAN 1
29 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย B.N.S. 1 1 203431 KOREAN 1
30 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร CE 2 0 203431 KOREAN 1
31 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม CE 2 0 203431 KOREAN 1
32 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร ChemE 2 0 203431 KOREAN 1
33 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม ChemE 2 1 203431 KOREAN 1
34 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก CE 2 0 203431 KOREAN 1
35 B5820160 นายประดิพัทธ์ แช่มบัณฑิตย์ IE 2 0 203431 KOREAN 1
36 B5820221 นายธนวัฒน์ ชุ่มทองหลาง IE 2 0 203431 KOREAN 1
37 B5827152 นายอภิสิทธิ์ ขำอุปถัมภ์ Mechatronics Engineering 2 0 203431 KOREAN 1
38 B5851294 นางสาวกาญจนา กิจทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 203431 KOREAN 1
39 B5851393 นางสาวกัญญามาศ สารภิรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 203431 KOREAN 1
40 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 203431 KOREAN 1
41 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 203431 KOREAN 1
42 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 203431 KOREAN 1
43 B5870097 นางสาวฤดีนาฏ จุ้มอังวะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 0 203431 KOREAN 1
44 B5872459 นางสาวเพ็ญพิชญา จิรเศวตไพศาล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 0 203431 KOREAN 1
45 B5873104 นางสาวประภัสสร จิตติธรรมวัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 3 203431 KOREAN 1
46 B5873357 นางสาวระวีวรรณ โชคเฉลิมวงศ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 0 203431 KOREAN 1
47 B5874576 นางสาวรณิดา ไชยสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 0 203431 KOREAN 1
48 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์ SPORTS SCIENCE 2 0 203431 KOREAN 1
49 B5920624 นางสาวภัทราพร สุจริยา Transportation Engineering And Logistics 2 1 203431 KOREAN 1
50 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 203431 KOREAN 1
51 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ Metallurgical Engineering 2 1 203431 KOREAN 1
52 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 2 3 203431 KOREAN 1
53 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 1 203431 KOREAN 1
54 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง CME 2 1 203431 KOREAN 1
55 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง Transportation And Logistics Engineering 2 3 203431 KOREAN 1
56 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล Mechatronics Engineering 3 3 203431 KOREAN 1
57 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร ChemE 3 0 203431 KOREAN 1
58 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย CPE 3 3 203431 KOREAN 1
59 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร Geological Engineering 3 0 203431 KOREAN 1
60 B5818143 นางสาวกชกร ฉิมนอก EE 3 3 203431 KOREAN 1
61 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 203431 KOREAN 1
62 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 203431 KOREAN 1
63 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 203431 KOREAN 1
64 B5872404 นางสาววิภารัตน์ แสนกล้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 3 0 203431 KOREAN 1
65 B5880041 นางสาววราภรณ์ ศรีทรัพย์ MATHEMATICS (Honors Program) 3 0 203431 KOREAN 1
66 B5880416 นายนครินทร์ เเรตสันเทียะ physic 3 0 203431 KOREAN 1
67 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน CPE 3 1 203431 KOREAN 1
68 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ CPE 3 0 203431 KOREAN 1
69 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค CPE 3 0 203431 KOREAN 1
70 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์ CPE 3 1 203431 KOREAN 1
71 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก IE 3 0 203431 KOREAN 1
72 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด IE 3 0 203431 KOREAN 1
73 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี CPE 3 1 203431 KOREAN 1
74 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ CPE 3 1 203431 KOREAN 1
75 B5923755 นางสาวพนิดา ประกอบคำ Mechatronics Engineering 3 1 203431 KOREAN 1
76 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร CPE 3 0 203431 KOREAN 1
77 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ CPE 3 3 203431 KOREAN 1
78 B5970360 นางสาวกนกกร ชมภูหอม INFORMATION SCIENCE 3 1 203431 KOREAN 1
79 B5970414 นางสาวภควดี ปุริโต INFORMATION SCIENCE 3 1 203431 KOREAN 1
80 B5971534 นางสาวพรรณภา สุนา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 0 203431 KOREAN 1
81 B5971725 นางสาวญาณี นิลารัตน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 3 0 203431 KOREAN 1
82 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 3 1 203431 KOREAN 1
83 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา IE 3 1 203431 KOREAN 1
84 B6114725 นางสาววาศิชา ศิลาโฉม N/A 3 1 203431 KOREAN 1
85 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CME 3 1 203431 KOREAN 1
86 B5652198 นางสาวมัลลิกา ขำทวี FOOD TECHNOLOGY 4 0 203431 KOREAN 1
87 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 0 203431 KOREAN 1
88 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 0 203431 KOREAN 1
89 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 203431 KOREAN 1
90 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 203431 KOREAN 1
91 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 203431 KOREAN 1
92 B5872015 นางสาวเมธ์วดี สมพลกรัง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 4 0 203431 KOREAN 1
93 B5872022 นายพชร จันทโยธา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 4 0 203431 KOREAN 1
94 B5872237 นางสาววีร์สุดา กะการดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 4 0 203431 KOREAN 1
95 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด ChemE 4 0 203431 KOREAN 1
96 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์ Geological Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
97 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
98 B5910373 นายจักรรินทร์ คำตื้อ Geological Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
99 B5911936 นายวิชญ์พล อินเลี้ยง Geological Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
100 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
101 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
102 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 4 0 203431 KOREAN 1
103 B5923649 นางสาวสโรชา บุญรอด Mechatronics Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
104 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์ Metallurgical Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
105 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ ME 4 0 203431 KOREAN 1
106 B5950041 นางสาวกนิษฐา ไชยบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 203431 KOREAN 1
107 B5970094 นางสาวธันย์ชิตา ดุริยา INFORMATION SCIENCE 4 0 203431 KOREAN 1
108 B5970407 นางสาวดวงกมล ณรงค์ชัย INFORMATION SCIENCE 4 0 203431 KOREAN 1
109 B5970742 นางสาวณัฐนารี เชื้อวงศ์ Not Yet Specified 4 0 203431 KOREAN 1
110 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 4 0 203431 KOREAN 1
111 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 4 0 203431 KOREAN 1
112 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ Mechatronics Engineering 4 3 203431 KOREAN 1
113 B6101428 นายวัชรพล ทินราช Mechatronics Engineering 4 3 203431 KOREAN 1
114 B6137649 นายธนวินท์ ปอเจริญชัย Mechatronics Engineering 4 1 203431 KOREAN 1