ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080068 นายอมร แพ่งจันทึก BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
2 B6080075 นายธราธิป ธรรมาภิมุข BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
3 B6080082 นางสาวกัญญาภัค สาเขตรการณ์ BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
4 B6080150 นางสาวปวริศา ปุสุรินทร์คำ BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
5 B6080198 นางสาวปิยธิดา เล็กมณี BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
6 B6080273 นายกฤษณกานต์ บูรณะ BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
7 B6080372 นายสิระ จินตภิรมย์ BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
8 B6080433 นางสาวศศิธร เศียรกระโทก BIOLOGY 1 0 104334 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY