ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
2 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
3 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
4 B5828463 นายกิตติศักดิ์ กมลวัทน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
5 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
6 B5828999 นายอดุลย์พัฒน์ สวัสดิชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
7 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
8 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
9 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
10 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
11 B5926855 นายกุศล ประเสริฐกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
12 B5926886 นางสาวณัฎฐิรา บุญลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
13 B5928446 นางสาวนิชา ทองอ้ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
14 B5928569 นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
15 B5928613 นางสาวศิริกานดา ศรีโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
16 B5928668 นายธรรศ กรกชกร Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
17 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
18 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์ Mechatronics Engineering 1 40 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
19 B6022587 นายสุรศักดิ์ บัวเเก้ว Mechatronics Engineering 1 40 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
20 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
21 B6022976 นายเดชาธร สมใจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
22 B6023430 นายตฤณ รัศมีธานินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
23 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
24 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
25 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
26 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
27 B6024048 นายปิยะศักดิ์ นามสนิท Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
28 B6027964 นายพงศกร หิรัญเทศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
29 B6028565 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
30 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ