ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5653508 นายอภิเดช สมคะเณย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY
2 B5850112 นางสาววิภา จริงวาจา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY
3 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY
4 B5850723 นางสาวนิตยา โมกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY
5 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY