ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5752874 นางสาวสวรรยา วิไล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY
2 B5850679 นางสาวแพรไหม ลังก้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY
3 B5852932 นายปัญญา สุรขันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY
4 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 312312 PLANT BREEDING LABORATORY