ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
2 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
3 B5753390 นายประดิษฐ์ เภากลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
4 B5753703 นายปรินทร์ คเชนทร์รัตนกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
5 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
6 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
7 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION