ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์ IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
3 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
4 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์ IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
5 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
6 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
7 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
8 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์ IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
9 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
10 B5905768 นายเกริก บังศรี IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
11 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
12 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
13 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
14 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
15 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์ IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
16 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
17 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
18 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
19 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
20 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
21 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
22 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
23 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
24 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
25 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
26 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
27 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
28 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร IE 1 1 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
29 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
30 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์ IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
31 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์ IE 1 0 533328 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT