ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
2 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
3 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 1 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
4 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ Agricultural and Food Engineering 1 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
5 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
6 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
7 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
8 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
9 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
10 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
11 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
12 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
13 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
14 B5914715 นายธงธวัช รักแตง Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
15 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
16 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
17 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
18 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
19 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
20 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
21 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 1 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
22 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
23 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
24 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 1 0 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
25 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง Agricultural and Food Engineering 2 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING