ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5720842 นายกฤษดา หวานดี Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5811410 นายเมธา วงชารี Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง Agricultural and Food Engineering 1 1 521323 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I