ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 1 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
2 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
3 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ PE 1 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
4 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว PE 1 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
5 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 1 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
6 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม PE 1 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I