ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
2 B5709878 นายคณิสร พุทธา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
3 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
4 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
5 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
6 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
7 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
8 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
9 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
10 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
11 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
12 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
13 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
14 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 1 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
15 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
16 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
17 B6021153 นายณัฐวุฒิ ทวีพัฒน์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
18 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
19 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
20 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
21 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
22 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
23 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
24 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
25 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
26 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
27 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
28 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
29 B6103552 นายสหัสวรรษ แก้วเปรม Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
30 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
31 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
32 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
33 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
34 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
35 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
36 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
37 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 1 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
38 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
39 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
40 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
41 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
42 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
43 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
44 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
45 B6108281 นายศรายุทธ นามมุลตรี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
46 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา นาระเดช Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
47 B6108410 นางสาวรุ่งอรุณ นิยมนา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
48 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
49 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
50 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
51 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
52 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
53 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
54 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
55 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
56 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
57 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
58 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
59 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
60 B6113018 นายรัฐนันท์ รัตนกุล Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
61 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
62 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
63 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
64 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
65 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
66 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Electronic Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
67 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
68 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
69 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
70 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
71 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
72 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
73 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
74 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
75 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
76 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
77 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 1 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
78 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
79 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
80 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
81 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
82 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
83 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
84 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
85 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
86 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
87 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
88 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
89 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
90 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
91 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
92 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
93 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
94 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
95 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
96 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
97 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
98 B6136550 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
99 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
100 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 0 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I